Klubbdrift/ rutiner

Klubbhåndbok Klubbdrift/ rutiner
by admin

5.0 Klubbdrift/rutiner

5.1 Politiattester

Hvorfor kreves det politiattest?

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Hvordan får jeg politiattest?

Du må selv sende søknaden til politiet. Dette gjøres elektronisk. For levering av politiattest se mal på vår hjemmeside www.mil-fotball.no eller ta kontakt med vår politiattestansvarlig:

Markus Brandth
T: 97757099
E: m.brandth@mosjoenil.no

5.2 Kontingent/treningsavgift

Treningsavgiften/kontingenten bestemmes årlig av årsmøte i MIL fotball.

Treningsavgiften/kontingenten skal betales av den enkelte spiller og spilleren er kun spillerberettiget dersom den er betalt. På hjemmesiden finnes link til betaling og registreringside.

Inkludert i kontingent/treningsavgiften kommer anleggskontingenten til Vefsn kommune for betaling for bruk av kommunale anlegg.

MIL fotball betaler årlig følgende satser til MIL hovedlag:

Medlem fra 19 år: kr 300,-
Medlem under 19 år: kr 150,-
MIL fotball betaler ikke for støttemedlemmer.

Treningsavgiften/kontingenten i MIL fotball er pr år pr spiller:

MIL A-lag 2400,-
MIL G/J 13 – junior 2400,-
Barnefotball 1800,-
Transaksjonsavgift 3,9 % + 9 kr kommer i tillegg og bekostes hver spiller.

Støttemedlem 200,-

5.3 Forsikringer og rutiner ved skader

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.

For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe/fotballklubb tilknyttet Norges fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utførelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund. Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder, har samme dekning under grunnforsikringen.

Spillere som er fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsiking inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.

Detaljer om fotballforsikring finnes her:

www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

Ved skader av antatt alvorligere grad som trenger medisinsk oppfølging må spilleren selv (spillere over 18 år) eller foresatte ringe for å registrere skaden. Dette gjøres enklest her:
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring?WT.mc_id=09mp

Klubben anbefaler at alle spillere fra 16 år og oppover kjøper utvidet forsikring.

Utvidet forsikring må kjøpes individuelt, og informasjon og fordeler ved utvidet forsikring kan leses mer om her:
https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/forsikring/for.bevis-og–vilkar-2021.pdf

Utvidet forsikring kan bestilles her:
https://fotball.formstack.com/forms/utvidet_fotballforsikring_2017

5.4 Gjennomføring av klubbens hjemmekamper

For å skape gode rammer rundt alle kamper i klubbens regi, både seriekamper og turneringer, skal alle MIL fotball sine hjemmekamper gjennomføres etter NFFs retningslinjer og Fair Play kriterier.

Dette innebefatter at alle kamper skal ha minst en kamp vert.

5.4.1 Fair Play kamp vert

Alle MIL lag skal ha en kamp vert (foreldre/foresatt) med egen vest med Fair Play logo til MILs hjemmekamper. Denne oppgaven rulleres blant lagenes foreldre, slik at mange får et forhold til rollen. Det er foreldrekontaktenes ansvar å sette opp kampvertlister til alle hjemmekampene til lagene. Retningslinjene er konkrete og overkommelige oppgaver. Alle lag skal informeres før sesongstart av ledelsen i klubben om kampvertrollen.

Kampvertens oppgaver

 • Ta imot gjestende lag og ønske velkommen
 • Ta imot dommer
 • Informere om det er særskilte forhold som alle bør være klar over
  (sykdom, språkvansker etc.)
 • Bidra til at det gjennomføres Fair Play hilsen
 • Gripe inn overfor personer som ødelegger kampen med sin oppførsel
 • Takke gjestende lag og ønske velkommen tilbake
 • Uønskede hendelser rapporteres inn til daglig leder i MIL fotball.

5.5 Dugnad/frivillighet

Som aktiv fotballspiller i MIL fotball er dugnad og frivillig innsats en helt grunnleggende del av klubbdrifta. Det gjelder samtlige lag i klubben.

Hvorfor dugnad? For å kunne arrangere eksempelvis fotballkamper, turneringer og arrangement er dugnad helt avgjørende. Dugnaden kommer i tillegg til treningsavgift/kontingent, og bidrar til å holde treningsavgiften så lav som mulig.

«Dugnad + treningsavgift = Tilbudet MIL fotball har og kan levere»

I MIL fotball prøver vi å holde dugnadsnivået lavt slik at foreldre kan bruke energi på sitt lag og bruke engasjementet sitt i klubben på en annen måte. I MIL fotball er det i hovedsak tre dugnader pr år som alle skal bidra på.

1) Salgsdugnad
2) Kiosk og billett MIL A-kamp: Det sendes ut informasjon før hver sesong med hvilke datoer lagene har ansvar for kiosk og billett under A-kamper.
3) Kippermocupen:

Kippermocupen er klubbens viktigste arrangement og største inntektskilde. Turneringen arrangeres årlig første helga etter skoleslutt. Alle i MIL fotball har et ansvar for å bidra under Kippermocupen. Lagene får tildelt oppgaver som skal håndteres av foreldre under turneringen. Det er dugnadsansvarlig i det enkelte lag som skal sette opp dugnadsliste.

Alle har en mulighet til å delta i Kippermocup gruppa. Om man ønsker å bidra tar man kontakt med turneringsleder.

Organisasjonskart Kippermocupen:

5.6 Turneringsregler

Utover deltakelse i vår egen turnering (Kippermocupen) dekker MIL fotball påmeldingsavgiften til tre andre turneringer i løpet av året for alle våre lag. Det arrangeres en rekke cuper og turneringer lokalt og regionalt, både innendørs og utendørs. MIL fotball oppfordrer alle våre lag til å delta på turneringer. I barnefotballen forventes det at våre lag deltar på de lokale turneringene som blir arrangert av våre naboklubber (Olderskog IL, Halsøy IL, Drevja IL).

I MIL fotball er det også muligheter til å søke om tilskudd fra klubb til deltakelse på turneringer som ikke omfatter Helgeland. Søke om turneringsstøtte gjøres på følgende måte:

Søknaden sendes til daglig leder og behandles såfremt det er mulig i påfølgende styremøte. Styretildelingen av støtte vil være begrenset av de til enhver tid vedtatte budsjetter. Søker kan likevel regne med at styret legger til grunn følgende:

 • Lag med spiller i alderen 11-19 år (7er, 9er og 11er) kr 10.000. Turnering med varighet fem dager eller mer kr 20.000.
 • Det gis ikke støtte til aldersbestemte lag til treningsleirer.
 • Ved innvilgelse av turneringsstøtte bekoster laget selv påmeldingsavgift.
 • Det kan kun søkes om turneringsstøtte engang pr år pr lag.
 • Turneringer på Helgeland omfattes ikke. Her betaler klubb påmeldingsavgift.
 • Dersom samme aldersgruppe stille med to lag på samme turnering kan turneringsstøtten øke med 50%

Hvem kan søke om turneringsstøtte og hvordan fremmes søknaden?

 • Lag i MIL som er påmeldt til seriespill
 • Søknaden om støtte skal være skriftlig og underskrevet av trener/foreldrekontakt for søkende lag.

Det må komme frem i søknaden:

 • Hvilken turnering det gjelder og hvilket tidsrom for gjennomføring.
 • Antall lag man ønsker å melde på og hvor mange spillere som skal være med.
 • Forventede sportslige og sosiale utbytte av deltakelsen på turneringen
 • Budsjett for turen, søknadssum og kontonummer til utbetaling av turneringsstøtten.

5.7 Oversikt over ekstratilbud, turneringer, fotballskoler og diverse tiltak som klubben har

Klubben har følgende ekstratilbud, turneringer og fotballskoler i løpet av et år:

Ekstratilbud

 • Sammen om utvikling: Ekstratilbud for spillere mellom 10-14 år på tvers av kjønn, alder og klubbgrenser. Arrangeres på tirsdager utenom fotballsesongen (januar-april og oktober-desember).
 • MIL-akademiet: Ekstratilbud for MIL spillere fra 15-16 år. Arrangeres på fredager utenom fotballsesongen (januar-april og oktober-desember).

Turneringer

 • Vinterserien: Innendørs (Mosjøhallen) vennskapsturnering i forkant av sesongstart (12-16 år). Arrangeres i mars/april.
 • Kippermocupen. Utendørs turnering (Kippermoen idrettsanlegg) for lag mellom 6-16 år. Arrangeres alltid i juni første helg etter skoleslutt.
 • Kaffecupen: Tradisjonell juleturnering innendørs i Kippermohallen for spillere fra 14 år og oppover. Arrangeres alltid første helg før jul.

Fotballskoler

Helgelendingen fotballskole: Fotballskole for 7-12 åringer. Arrangeres utendørs på Kippermoen første uke etter skoleslutt i juni.

Diverse tiltak

Keepertrening på tvers av aldersgrupper og kjønn

5.8 Varslingsrutiner som gjelder seksuelle overgrep og seksuell trakassering

Varslingsrutiner mot seksuell trakassering

Varslingsrutinene i MIL bygger på Norges idrettsforbunds retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep.

Det står som følger:

«Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett».

Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvers personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

 1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
 2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
 3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
 4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøvers kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
 5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
 6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller i idrettsledelsen.
 7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
 8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres, bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
 9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
 10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet

Rutiner for varsling i MIL:

 • MIL skal ta alle meldinger om seksuelle overgrep eller trakassering alvorlig.
 • Meldinger om seksuell trakassering og overgrep skal straks håndteres av ledelsen i klubben (daglig leder, styreleder i MIL)
 • Trenere eller andre i støtteapparatet i MIL som blir kontaktet av noen eller får kjennskap på annet vis om ei slik sak, skal straks ta dette videre til daglig leder eller styreleder.
 • Hvis det gjelder overgrep mot en myndig person skal man sterke oppfordre personen om å selv melde saken til politiet, og gjerne tilby å bli med personen til politiet.
 • Om det gjelder overgrep mot en mindreårig skal man informere foresatte, og i samråd med de melde saken til politiet.
 • Dersom man mistenker at den/de foresatte selv har utført seksuelle overgrep mot mindreårige skal man ta kontakt direkte til politiet, eller kontakte barnevernet i kommunen.
 • Det er avgjørende at slike saker blir tatt tak i umiddelbart.
 • I saker som kan være brudd på loven skal man kontakte politi med det samme (samme dag) på telefon 112 (akutt) eller 02800.
 • Om man er i tvil om hva man skal gjøre, skal man kontakte politiet, legge frem saken og spørre de om råd.
 • Idrettslaget skal avklare sin oppfølging av slike saker med politiet, for å ikke ødelegge for politiets etterforskning.
 • I andre saker skal ledelsen håndtere saken så snart som mulig, og senest innen en uke.
 • Det skal oppnevnes saksansvarlige i styret og man skal avtale møte med de involverte.
 • Idrettslaget skal aldri hindre eller råde noen fra å kontakte politiet.
 • Kontakt idrettskretsen i fylket for hjelp til håndtering i idrettslaget.
 • Kontaktinformasjon til idrettskretsene http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/

Saksgang i idrettslaget

 • Det er hovedstyret i idrettslaget som håndterer og gjør vedtak i saken.
 • Som i andre saker skal styrets medlemmer vurdere sin habilitet, og dette bør komme fram av relevante protokoller.
 • Alle saker skal følges opp, uavhengig av om saken blir håndtert av politiet.
 • Dette gjelder både om noen blir dømt i saken, eller om saken ender med frikjennelse eller at saken blir lagt bort.
 • Styret bør peke ut to personer i styret, helst en av hvert kjønn, som er saksansvarlige.
 • Mens saken er underlagt politi eller rettssystemet, skal idrettslaget; vurdere om saken skal meldes inn til NIFs domsutvalg for suspensjon av involverte.
 • Be person(er) som har blitt beskyldt for å ha utført seksuell trakassering eller overgrep om å ha en tilbaketrukket rolle til saken er håndtert.
 • Vurdere å hente inn ny(e) politiattester(er).
 • Saker som ikke er politisaker, eller som er ferdig håndtert av politi/rettssystemet, skal følges opp av hovedstyret ved de saksansvarlige.
 • Da saksansvarlige bør holde separate møte med de involverte, og vurdere om en skal hente inn annen informasjon. På bakgrunn av dette lager de et saksframlegg til styret. Idrettslaget er oppfordret til å kontakte idrettskretsen for hjelp i slike saker.

5.9 Varslingsrutiner ved alvorlige ulykker og hendelser

Ved enhver alvorlig hendelse, det være seg skader, plutselig sykdom eller upassende hendelser, skal følgende skje:

 • Daglig leder skal umiddelbart varsles, i hans fravær varsles styreleder/nestleder i fotball direkte umiddelbart pr. telefon.
 • Hvis skaden eller sykdommen er alvorlig, i den forstand at det kan være snakk om mulighet for varige men, eller hendelsen er alvorlig slik at det kan være aktuelt og varsle politi eller arbeidstilsyn, skal daglig leder alltid varsle styreleder i hovedlag umiddelbart.
 • Disse vurderer om leder hoved klubb skal varsles straks.
 • Ansvarlig trener/leder på feltet skal – straks den akutte situasjonen er avklart – forfatte en kort rapport som gir navn og kontaktdata på skadede/fornærmede og navn på alle som var til stede og observerte noe av interesse. Rapporten skal gi en beskrivelse av hendelsesforløpet, og sendes til daglig leder og styreleder i fotball pr e-post. Dette gjelder alle tilfeller, også de «mindre alvorlige». Rapporter samles i egen perm på kontoret.
 • Ved tvil skal relevant offentlig myndighet (ambulanse, politi og arbeidstilsyn) alltid varsles. Usikkerhet om dette avklares med daglig leder og styreleder. Ingen andre en styreleder fotball eller styreleder hovedlag uttaler seg til media.
 • Kontakt med evt. Pårørende etter den umiddelbare varslingen skal koordineres med styreleder fotball.

5.10 Trygge rammer

«Klubben skal velge ut et tema årlig og gjøre medlemmene kjent med temaet «trygge rammer» og utarbeide og implementere retningslinjer for alle aktiviteter i klubbens regi»

Temaene en kvalitetsklubb skal jobbe med er:

 • Eat, Move, Sleep
 • Seksuelle overgrep og trakassering
 • Doping
 • Alkohol
 • Trafikksikkerhet
 • Kampfiksing og spillavhengighet
 • Mobbing og rasisme
 • Skader og forsikring

A-laget til MIL fotball spiller med «Bry deg – si nei til narkotika» på ryggen. Dette er norsk narkotikapolitiforening sitt rus- og kriminalitetsforebyggende prosjekt.

Hovedmålet med «Bry deg» er å bidra til at flere får et godt liv gjennom at færre begynner med narkotika. For både store og små idrettsstjerner er det viktig å vise at verden består av mer enn bare idretten. Idrettsklubber som knytter seg til «Bry deg» arbeidet innser at de har en viktig rolle i lokalsamfunnet. Ofte er idrettslaget en samlende institusjon for lokalmiljøet. Ulike idretter appellerer til ulike mennesker, men de grunnleggende verdiene forblir de samme.

Idretten skal være en samlende og inkluderende arena for unge mennesker. Idretten handler om lagånd, samhold og om å gjøre hverandre gode. Idrettens felleskap kan også bidra til å holde barn og ungdom unna rus. MIL fotball ønsker å vise at vi bryr oss og har tatt et tydelig standpunkt om eget og andres forhold til narkotika.