Klubbens organisering og rollebeskrivelser

Klubbhåndbok Klubbens organisering og rollebeskrivelser
by admin

3.0 Klubbens organisering og rollebeskrivelser

3.1 Organisasjon

Organisasjonskart MIL fotball

3.2 Rollebeskrivelser Klubb

I klubben er det mange nøkkelroller innenfor de ulike områder i klubbdriften. Her beskrives de ulike rollene med de viktigste oppgavene.

3.2.1 Sportslig leder

 • Ansvarlig for den sportslige helheten i MIL fotball
 • Ansvarlig for sportsplanen.
 • Implementering av sportsplanen til trenere i MIL fotball
 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av trenerforum
 • Har det overordnede ansvaret for at lagene i klubben får tildelt sine rettmessige treningstider ved kommunale idrettsanlegg
 • Har det overordnende ansvaret for påmelding av lag til seriespill og NM
 • Har det overordnede ansvaret for oppstart av nye lag. Se egen rollebeskrivelse for oppstartsansvarlig/rekrutteringsansvarlig
 • Har det overordnende ansvaret for etablering av trenerteam til klubbens lag.
 • Overgangsansvarlig
 • Ansvar for spillerutviklingstiltakene våre: Sammen om utvikling og MIL-akademiet.

3.2.2 Trenerveileder

Trenerveileder har sammen med sportslig leder har ansvar å følge opp MIL fotballs sportsplan i den organiserte aktiviteten til klubben. Trenerveileder skal også være med på revidering og videreutvikling av sportsplanen som skal legge føringer på utformingen av det sportslige tilbudet i MIL fotball.

Rollebeskrivelse og arbeidsoppgaver

Klubben skal ha en trenerveileder registrert i FIKS med definerte ansvarsområder og overordnet ansvar for oppfølging av trenerne i klubben.

Hensikten med en trenerveileder er å være trenernes trener og i tillegg påse at klubbens verdigrunnlag og sportslig retning gjennomføres på forskjellige årganger og lag. Trenerveileder skal rapportere til sportslig leder.

Det er ønskelig at klubbens trenerveiledere har gjennomført NFF sitt trenerveilederkurs, men det viktigste for oss er å finne en person som er godt egnet til de oppgavene en trenerveileder utfører.

a) Trenerveileder skal være veileder for våre lag i barne- og ungdomsfotballen. Det er ønskelig at alle trenerne får en periode i året med oppfølging fra veileder. Veileder bestemmer selv hvordan dette skal organiseres. Men et minimum er ett besøk på hvert av våre lag både vår og høst. Det er også ønskelig med observasjon under en kamp i løpet av året. Plan over dette meldes til sportslig leder i klubben.
b) Trenerveileder har ansvar for oppfølging av alle trenere på nevnte lag. Målsettingen med denne oppfølgingen av trenere, skal være at trenerne i klubben vår skal føle seg sett, ha en samtalepartner/rådgiver rundt trenerjobben. Det er viktig at trenerne våre ser positive verdier i dette samarbeidet. Vi ønsker ikke at trenerne skal føle at trenerveileder er der for å overvåke å finne feil.
c) Arbeidsområder:

 • Trenersamtalen.
 • Utvikling av sportslig kompetanse i klubben.
 • Følge opp at lagene bruker sportsplan i det daglige arbeidet.
 • Rapportering av arbeid til ledelse.
 • Trenerveileder er ansvarlig for å drifte etter visjoner, målsettinger og retningslinjer som klubben har.

3.2.3 FIKS-ansvarlig

Alle klubber må forholde seg til NFFs administrative datasystem FIKS, Fotballens informasjons og kommunikasjonssystem. Dette er et IT- verktøy som er ment å forenkle klubbhverdagen ved å gjøre det enklere for klubben å utføre viktige administrative arbeidsoppgaver.

MIL Fotball skal benytte FIKS til å melde på lag til seriespill, sikre at spillere er registrert og forsikret, og til å registrere elektroniske kamprapporter. MIL Fotball skal ha en som innehar rollen FIKS- ansvarlig.

FIKS ansvarliges organisatoriske tilknytning er til daglig leder i MIL Fotball som rapporterer til styret.

Hovedansvarsområder

 • Forankring – påse at nødvendige personer (trenere, lagledere, andre) til enhver tid kjenner til påkrevde FIKS- oppgaver slik at FIKS blir en naturlig del av klubbens hverdag
 • Brukeradministrasjon – påse at MIL Fotball til enhver tid har personer med nødvendige tilganger til FIKS.

Arbeidsoppgaver

 • Oppdatere, vedlikeholde og ajourføre FIKS (fotballens informasjon- og kommunikasjonssystem)
 • Kontrollere at lag og personer er oppdatert med nødvendige tilganger.
 • Være superbruker og opplæringsansvarlig for andre i klubben.

3.2.4 Kvalitetsklubbansvarlig

Hensikten med kvalitetsklubbansvarlig er å sikre Mosjøen IL sitt fokus og kvalitet på oppgavene tilknyttet konseptet kvalitetsklubb. Det er viktig at noen holder oversikt over arbeidet med kvalitetsklubb og arbeidet med planer og utvikling så vi som klubb er sikre på at dette gjennomføres med kvalitet. Kvalitetsklubbansvarlig skal sørge for at konseptet blir fulgt opp og kommuniserer det med klubbens medlemmer, aktive og de frivillige.

Kvalitetsklubbsansvarlig organisatoriske tilknytning er til daglig leder i MIL Fotball som rapporterer til styret. Dette gjøres kontinuerlig gjennom hele året og blir jevnlig tatt opp på styremøter i regi av MIL Fotball.

Kvalitetsklubbansvarlig skal:

 • Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.
 • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til konseptet.
 • Følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
 • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt
 • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.
 • Være ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding

3.2.5 Oppstartsansvarlig/Rekrutteringsansvarlig

MIL fotball er ansvarlig for å informere 1.trinn ved Mosjøen skole om tilbudet de har ved å begynne å spille organisert fotball.

Rekrutteringsansvarlig sin organisatoriske tilknytning er daglig leder som igjen rapporterer til styret.

Steg 1: «Velkommen til fotball»

Oktober/november

Klubben sender informasjonsskriv til Mosjøen skole og ber de distribuere skrivet til samtlige elever på første trinn.
Innhold i brevet:

 • Kort info om MIL
 • Hva forventes av deltagelse som første års miniputter (antall treninger, cup-deltakelse og hvordan
  seriespill fungerer, dugnader)
 • Størrelsen på treningsavgift/kontingent.
 • Omtrentlig oppstartdato
 • Interesserte gir tilbakemelding på epost til MIL fotball

Steg 2: Foreldremøte

Desember

Tema på oppstartsmøte:

 • Presentasjon av klubb og dens verdigrunnlag
 • Gjennomgang av klubbens sportsplan med fokus på denne målgruppen
 • Vilkår og rettigheter for medlemskap
 • Plikter (dugnader, økonomistyring osv)
 • Valg av trenere og foreldrekontakter for den nye treningsgruppen

Steg 3: Felles oppstartstrening

Januar

 • Første trening
 • Rekrutteringsansvarlig fra klubben er til stede på første trening og deler ut gaver fra Generalsponsor.

Fotballskolen

I tillegg arrangerer klubben hvert år fotballskolen i slutten av juni. Her deltar ca. 150 gutter og jenter fra hele kommunen. Under fotballskolen er det blant annet mulighet til å ta minimerket og teknikkmerket. Instruktører under fotballskolen er primært spillere fra eget a-lag og juniorlag. Målet med fotballskolen er å skape aktivitet og her åpner vi også opp for at gutter og jenter som ikke spiller organisert fotball kan melde seg på. Forhåpentligvis fører dette til rekrutering av spillere til alle klubbene i kommunen vår. Vår rekrutteringsansvarlig har ansvar for gjennomføring av fotballskolen.

3.2.6 Politiattestansvarlig

Hensikten med politiattestansvarlig er å sørge for at alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal avkreves politiattest.

I MIL fotball er det daglig leder som har denne rollen.

Hovedansvar

Påse at alle med tillitsverv fremviser politiattest.
Holde oversikt over hvem som har fremvist godkjent attest og fortløpende oppdatere klubbens politiattest database.

Oppgaver som politiattestansvarlig

 • Ta kontakt med personer som er nye i aktuelle tillitsverv før hver sesong.
 • Skal informere alle trenere, lagledere og andre med roller som innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige, om NFF og Idrettsforbundets krav om politiattest.
 • Veilede og informere om søknadsrutiner for politiattest.
 • Være tilgjengelig for fremvisning av godkjent attest.
 • Rapportere til politiattestansvarlig i MIL hovedlag

3.2.7 Dommeransvarlig

Dommeransvarlig sin hovedoppgave er å være et bindeledd for klubbens dommere og tilby oppfølging og veiledning av dommere i samråd med kretsen.

Dommeransvarlig skal videre bidra til å rekruttere flere dommere i klubben og legge til rette for arenaer for erfaringsutveksling og utvikling.

Dommeransvarliges organisatoriske tilknytning er til daglig leder i MIL Fotball som rapporterer til styret.

Oppgaver for dommeransvarlig:

 • Koordinere, lede og planlegge virksomheten som gjelder dommergjerningen i MIL fotball.
 • Kontaktperson opp mot Nordland fotballkrets.
 • Ansvar for påmelding til dommerkurs.
 • Opplæring og gi informasjon om regler og retningslinjer til spillere og trenere før hver sesong.
 • Følge opp dommere før, under og etter sesong med informasjon og rettledning.

3.2.8 Fair Play ansvarlig

Klubben skal ha en dedikert Fair Play ansvarlig registrert i FIKS med definerte ansvarsområder og overordnet ansvar for utvikling, planlegging og gjennomføring av Fair Play arbeid i MIL Fotball.

Hensikten og målsettingen er å utvikle, forankre og synliggjøre fotballgruppas aktiviteter innen Fair Play mot egne medlemmer, lokalmiljø, samarbeidspartnere og sponsorer.

Fair Play ansvarlig organisatoriske tilknytning er til daglig leder i MIL Fotball som rapporterer til styret.

Fair Play handler ikke bare om gule og røde kort. Fair Play handler også om hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Det er viktig at både spillere, trenere, dommere, lagledere og foreldre/foresatte engasjerer seg og bidrar til at vi har et fotballmiljø preget av trivsel og trygghet.

Klubbens Fair Play ansvarlig skal:

 • Fair Play ansvarlig sin viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med klubbens lagledere, trenere og medlemmer. Vi skal alltid ha fokus på å utvikle «den blå spilleren»
 • Sammen med foreldrekontaktene sørge for at alle lag stiller med kampverter til sine hjemmekamper.
 • Sørge for at alle lag gjennomfører Fair Play hilsen før og etter kamp.
 • Delta på foreldre- og trenermøter for å forankre klubbens Fair Play arbeid og engasjere foreldre og trenere til å ha fokus på Fair Play.
 • Sørge for at foreldrevettreglene blir etterlevd.
 • Sørge for profilering av Fair Play på klubbens baner/anlegg.
 • Bistå lagledere og trenere ved å arrangere samtaler ved grove overtredelser på Fair Play reglene.
 • Avholde Fair Play kvelder for spillere i barne- og ungdomsfotballen.