Om MIL Fotball

Klubbhåndbok Om MIL Fotball
by admin

2.0 Om MIL fotball

2.1 Fakta

Navn: Mosjøen IL fotballgruppe
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Organisasjonsnummer: 852 710 292
Besøksadresse: Knut Johan Rognesves 1, 8657 Mosjøen
Postadresse: Postboks 86, 8651 Mosjøen
Farge: blå/hvit
Hjemmeside: www.mil-fotball.no
Registrert i enhetsregisteret: 20.02.1995

MIL fotball er en av tre undergrupper i Mosjøen IL. Hovedlaget har et eget styre, der lederne av hver undergruppe er styremedlem.

2.2 Klubbens historie

Historien til Mosjøen IL startet opp i 1892, men da under navnet Mosjøen turnforening. I 1909 ble Mosjøen Fodboldklubb startet opp, og de to foreningene ble slått sammen under navnet Mosjøen Idrætslag i 1914.

De første årene var Mosjøen en av bare to fotballklubber på Helgeland, og det ble arrangert årlige kamper mot den andre klubben, Mo idrettslag. I 1918 ble begge klubbene medlem av den nystartede Nordland fotballkrets og ble da offisielt en del av Norges fotballforbund. De første årene var det kun Mosjøen, Mo og Bodø/Glimt som var klubbene i Nordland, og kretsmesterskapet stod mellom Mosjøen og Glimt de første årene. Mosjøen vant for første gang i 1921, mens Glimt gikk til topps foran MIL i 1919, 1920 og 1922.

På 1970-tallet spilte Mosjøen totalt fem sesonger på nest høyeste nivå i divisjonssystemet, men de rykket ned i 1978. Fra 1997-2000 var laget i andredivisjon, og i 1997 var Mosjøen Nordlands nest beste fotballag bak Bodø/Glimt. Også aldersbestemte lag i Mosjøen har hevdet seg godt, og i 1983 gikk klubbens juniorlag helt til finalen i Norgesmesterskapet for juniorer. Finalen mot Moss ble spilt foran 3.500 tilskuere på Kippermoen, men Mosjøen tapte til slutt 2-3.

MIL har hørt hjemme på Kippermoen helt siden 1935, da Mosjøen vant 4-2 mot Mo idrettslag i en åpningskamp på området klubben hadde kjøpt. I årene før hadde Mosjøen bestemt seg for å satse på idrettsanlegg på Kippermoen, og arbeidet for å gjøre området til en idrettspark ble holdt gående både før og etter krigen. I 1948 ble området overdratt til kommunen, og i 1952 ble Kippermoen idretts- og folkepark offisielt åpnet. Siden har området vært et av Norges fineste idrettsanlegg, og har vært viktig for at Kippermocupen, som ble arrangert for første gang i 1983, har blitt en stor suksess med flere tusen tilreisende til Mosjøen hvert år.

2.3 Klubbens visjon og målsetning

Vår visjon:

«MIL for alle»

Vår visjon «MIL for alle» skal gjennomsyre det arbeidet som gjøres i klubben. Klubben skal legge til rette for fotballglede, muligheter og utfordringer for alle som ønsker det. Uavhengig av forskjeller og bakgrunn, skal alle finne tilhørighet i vår klubb.

Målsetting: MIL fotball skal være en av fotballkretsens beste og mest attraktive klubber som bedriver senior-, ungdoms-, og barnefotball. Klubben skal være en god ambassadør for Vefsn kommune.

2.4 Klubbens verdigrunnlag

Klubbens initialer (M-I-L) representerer kjerneverdiene klubben ønsker å identifisere oss med.

Vi skal være:

M – Motiverende
I – Inkluderende
L – Lidenskapelige

Motiverende: Det SKAL være motiverende å være en del av MIL fotball familien. Gjennom riktig motivasjon ønsker vi å skape utvikling, mestring, toleranse og gode opplevelser.

Inkluderende: Vi skal legge til rette for trivsel og tilhørighet uavhengig av bakgrunn og ferdigheter. Vi skal ha gode holdninger og behandle alle mennesker med respekt. For oss er det viktig at alle skal føle seg velkommen i klubben.

Lidenskapelig: Vi skal sørge for at alle som er involvert i og rundt MIL fotball opprettholder sin lidenskap til klubben. Dette gjør vi ved å begeistre, være entusiastiske, kreativ og nyskapende.

Målet med våre verdier er å legge til rette for NFFs verdigrunnlag «Flest mulig – lengst mulig – best mulig».

2.5 Fair Play

Det er viktig for MIL fotball å bli betraktet som en positiv faktor i nærmiljøet. Vi ønsker at barn, unge og voksne skal føle en tilhørighet, trygghet og stolthet til klubben.

Fair Play handler ikke bare om gule og røde kort. Fair Play handler også om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen. Det er viktig at alle tilknyttet MIL fotball følger de normer, regler og retningslinjer som klubben har satt. Dette bidrar til å skape de holdningene og verdiene vi ønsker oss. Som igjen skaper et fotballmiljø preget av trivsel og trygghet.

Sentrale stikkord er:

 • Respekt og toleranse for hverandre
 • Alle er like verdifulle
 • Ta avstand fra rasisme og mobbing
 • Respektere dommerens avgjørelser
 • Skape et fellesskap som inkluderer alle

Fair Play er en løpende prosess der alle i og rundt klubb aktivt gjennom hele året jobber for å implementere og forankre våre gode verdier og holdninger. Vi har en egen Fair Play ansvarlig som har ansvar for at denne jobben blir gjort. Se egen rollebeskrivelse under punkt 3.2.8.

2.6 Vedtekter MIL fotball

Formål

MIL fotball er en undergruppe av Mosjøen idrettslag og skal til enhver tid følge gjeldende lovverk fra sitt overordnede organisasjonsledd; herunder NIF, Norges fotballforbund og Mosjøen idrettslag.
Formålet er å drive fotball organisert i Norges fotballforbund. MIL fotball skal gjennom samarbeid virke for utbredelse og utvikling av fotballen i nærmiljøet.

Medlemmer

Alle som aksepterer å overholde klubbens og fotballgruppas lover og bestemmelser kan bli opptatt som medlem. Alle som skal spille fotball for MIL fotball må være medlem av Mosjøen idrettslag.

For å være registrert i MIL fotball og spillerberettiget for klubben må treningsavgift/kontingent være betalt.

Alle spillere fra 13 år må stå i fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem (FIKS) for å være spillerberettiget.

Treningsavgiften/kontingent fastsettes på årsmøtet.

Kjønnsfordeling

Begge kjønn skal være representert i alle råd, utvalg og i styret.

Når ikke annet er bestemt er styrer, råd og utvalg vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede.

Årsmøte

Årsmøtet avholdes hvert år innen 31. mars.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene, eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder kunngjøring i pressen, eller på fotballgruppas internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet, under posten «godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten», om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

Alle fotballgruppas medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. vedtektene. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om endring i vedtekter eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget.

Årsmøtets oppgaver

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle fotballgruppas årsmelding, herunder eventuelle lagsårsmeldinger
 5. Behandle fotballgruppas regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette treningsavgifter
 8. Vedta fotballgruppas budsjett
 9. Behandle fotballgruppas organisasjonsplan og langtidsplan
 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 2-4 styremedlemmer c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd fotballgruppa har representasjonsrett e) Valgkomité med 2 medlemmer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt i disse vedtektene, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag eller det fremmes det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemme over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i fotballgruppa innkalles av fotballgruppas styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak av årsmøtet i fotballgruppa
b) Vedtak av styret i fotballgruppa
c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd
d) Skriftlig krav fra 1/3 av fotballgruppas stemmeberettigete medlemmer

Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

Ekstraordinært årsmøte i fotballgruppa skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

Fotballgruppas styre

Fotballgruppa ledes og forpliktes av styret, som er fotballgruppas høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv på det første styremøtet etter årsmøtet og tildeler ansvarsoppgaver etter behov.

Styret skal:

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Påse at fotballgruppas midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at fotballgruppa har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring
c) Etter behov å oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
d) Forvalte arbeidsgiveransvar for fast ansatt daglig leder ved å utarbeide arbeidskontrakt og stillingsinstruks samt å gjennomføre årlig medarbeidersamtale og lønnssamtale med daglig leder
e) Representere fotballgruppa utad sammen med daglig leder.

Styret skal holde møte når styreleder bestemmer det i samråd med daglig leder, eller når et flertall av styremedlemmene forlanger det, omtrent én gang i måneden. Innkalling med agenda og relevante saksdokumenter skal foreligge før møtet.

Styret har ansvar for fotballgruppas regelverk og vedtekter, og har ansvaret for at bestemmelsene blir fulgt. Vedtektene skal være oppdatert i forhold til Mosjøen Idrettslags regelverk, NIFs lovverk og NFF.

Styret er øverste ansvarlig for å ta initiativ til og påse at det i MIL fotball utvikles en kultur hvor etiske standarder og verdier har en naturlig plass. Styret har ansvar for årlig å gjennomgå og eventuelt oppdatere MIL fotball sin overordnede strategi for å nå de langsiktige målene.